Служба Божа онлайн.

Служба Божа онлайн. Тансляція наживо Служби Божої.

Служба Божа онлайн. Служба Божья.

Служба Божа наживо з церкви Матері Божої Неустанної Помочі.

http://www.cssr.lviv.ua/translyatsiya/mbnp/

http://katedra-sokal.org.ua/online-index.html

http://www.theotokos.org.ua/prjama-video-transljacija-bogosluzhin.html

Церква Матері Божої Неустанної Помочі — греко-католицький храм у Львові, колишній костел Марії Сніжної. Один із найдавніших храмів міста, можливо, збудований німецькими колоністами у XVI столітті на місці давнішого дерев’яного з XIII століття.

 

Богослуження наживо з церкви Матері Божої Неустанної Помочі

Уперше згадується у 1344 році. Ряд дослідників припускає, що костел був збудований ще у XIII столітті. Володимир Вуйцик вважав, що костел початково був дерев’яний, а з 1350 року його вимурували наново з каменю. Відомо, що 1359 року храм вже мав статус парафіяльного. Документ 1358 року свідчить, що костелу вже тривалий час належав млин на Полтві. Цей документ підтверджує, що храм на той час вже давно існував (можливо давніше, ніж час першої згадки — 1344 рік). 1415 року парафію перенесено до латинської катедри, а костел став філіальним. У XIV—XV століттях Львів був оточений оборонним муром, а костел, який опинився за його межами, обнесли власним муром товщиною 2 м. Двічі храм був відбудований після пожеж 1623 та 1683 років.

 

У 1750-1751 роках Станіслав Строїнський зробив фрескові розписи. Приблизно в цей же час храм був наново ґрунтовно переоснащений: встановлено шість вівтарів, лави каноніків, прелатів і вірних, сповідальниця — усе оздоблення у стилі бароко. 1763 року Львів із передмістями був поділений на шість парафій, і костел став центром одної з них. До парафії віднесли північну частину Краківського передмістя, а також села Клепарів, Голоско і Брюховичі. 1775 року храму було надано статус колегіати, однак уже у 1780 році всі колегіати декретом цісаря були ліквідовані. У XVIII столітті до північної стіни нави прибудовано одноповерховий будинок органіста.

 

У 1888-1892 роках була проведена перебудова за проектом Юліана Захаревича. Дерев’яне склепіння замінене на муроване, добудовано плебанію із невисокою вежею,

Костел Марії Сніжної

власним окремим входом та огорожу від вулиці Сніжної. Прибудови виконані у неороманському стилі із нетинькованим цегляним муруванням. Під час перебудови усунуто старі вівтарі та виготовлено нові, знищено розписи Строїнського. У вікнах презбітерія 1890 року вміщені вітражі фірми «Tiroler Glasmalerei und Mozaik Anstalt». За проектом Захаревича фірмою Яна Дашека виготовлені металеві ґрати при головному вході. 1893 року живописцем Едвардом Лєпшим виконано ікони у неоготичному стилі, що

Церква Матері Божої Неустанної Помочі

імітували мозаїку.

 

Після Другої світової війни храм діяв ще до кінця 1940-х років. Пізніше його закрили, а парафію ліквідували. Частина внутрішнього оздоблення була знищена, а частина передана до інших храмів, до Музею релігії та атеїзму та до Історичного музею. У храмі розмістили склад. Була знищена скульптура Матері Божої, яка стояла перед входом. Ряд мистецтвознавців приписують її авторство Івану Георгію Пінзелю. Від 1988 року тут знаходився музей фотографії. 1995 року церква передана Львівській провінції Згромадження редемптористів, храм освячено як церкву Матері Божої Неустанної Помочі.

 

Служба Божья онлайн из храма Матери Божьей Неустанной Помощи.

Костёл Марии Снежной — греко-католический храм во Львове, бывший костел Марии Снежной. Один из древнейших храмов города, возможно, построенный немецкими колонистами в XVI веке на месте древнего деревянного с XIII века.

Впервые упоминается в 1344 году. Ряд исследователей предполагает, что костел был построен еще в XIII веке. Владимир Вуйцик считал, что костел изначально был деревянный, а с 1350 года он вимурувалы заново из камня. Известно, что 1359 храм уже имел статус приходского. Документ 1358 свидетельствует, что костела уже длительное время принадлежал мельница на Полтве. Этот документ подтверждает, что храм в то время уже давно существовал (возможно раньше, чем время первого упоминания — 1344). 1415 приход перенесен в латинской кафедры, а костел стал филиальной. В XIV-XV веках Львов был окружен оборонительной стеной, а костел, который оказался за его пределами, обнесли собственным забором толщиной 2 м. Дважды храм был отстроен после пожаров 1623 и 1683.

В 1750-1751 годах Станислав Строинский сделал фресковые росписи. Примерно в это же время храм был заново основательно переоснащён: установлено шесть алтарей, скамьи каноников, прелатов и верных, исповедальни — все убранство в стиле барокко. 1763 Львов с пригородами был разделен на шесть приходов, и костел стал центром одной из них. К приходу отнесли северную часть Краковского предместья, а также села Клепаров, Голоско и Брюховичи. 1775 храма был предоставлен статус коллегиаты, однако уже в 1780 году все коллегиаты декретом императора были ликвидированы. В XVIII веке в северной стены нефа пристроено одноэтажное здание органиста.

Храм Матері Божої Неустанної Помочі

В 1888-1892 годах была проведена перестройка по проекту Юлиана Захаревича. Деревянные своды заменено на каменное, достроены плебанию с невысокой башней,

Костел Марии Снежной
собственным отдельным входом и ограждение от улицы Снежной. Пристройки выполнены в неороманском стиле с нетинькованим кирпичной кладкой. Во время перестройки устранены старые алтари и изготовлено новые, уничтожено росписи Строинского. В окнах презбитерия 1890 помещенные витражи фирмы «Tiroler Glasmalerei und Mozaik Anstalt». По проекту Захаревича фирмой Яна Дашек изготовлены металлические решетки при главном входе. 1893 живописцем Эдвардом лепше выполнено иконы в неоготическом стиле,
Костёл Марии Снежной  имитировали мозаикой.

После Второй мировой войны храм действовал еще до конца 1940-х годов. Позже его закрыли, а приход был ликвидирован. Часть внутреннего убранства была уничтожена, а часть передана в другие храмы, в Музей религии и атеизма и в Исторический музей. В храме разместили склад. Была уничтожена скульптура Матери Божьей, которая стояла перед входом. Ряд искусствоведов приписывают ее авторство Ивану Георгию Пинзелю. С 1988 года здесь находился музей фотографии. 1995 церковь передана Львовской провинции Ордена Редемптористов, храм освящен как церковь Матери Божьей Неустанной Помощи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *