Нова податкова накладна 2017 (алгоритм).

Алгоритм заповнення податкової накладної.

Заповнення податкової накладної. Розрахунок коригування (алгоритм).

«Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»  Наказ Мінфіну від 31.12.2015  № 1307, зміни № 503 від 25.05.2016 , № 276 від 23.02.2017

 

 • податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

 

 • усі податкові накладні скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку та електронним цифровим підписом (за наявності), що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця). Податкова накладна не скріплюється електронними цифровими підписами (печаткою) отримувача (покупця) товарів/послуг.

 

 

Податкова накладна 2017

1.    Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку у графі «Постачальник (продавець)» податкової накладної спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та через кому — найменування такої філії (структурного підрозділу).

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається зареєстрованим на території України платником податку — отримувачем (покупцем).

Суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктами «а» — «в» пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу України, втрачають право на складання податкової накладної.

Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена в цьому пункті.

3. Усі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9-15 та 19 цього Порядку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 , або обчислену відповідно до пункту 200-1.9 статті 200-1 Податкового кодексу України.

6. Порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:

у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер (не може починатись на «0″);

Нова податкова накладна 2017

у другій частині (після знака дробу) проставляється код:

«2″  с.г. отримувачі бюджетної дотації

«5″ оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції

7. у рядку «Номер філії постачальника (продавця)» зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу). У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється

8.   При складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10-15 цього Порядку, у верхній лівій частині таких накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини:

01 — Складена на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 13 цього Порядку);

02 - Складена на постачання неплатнику податку;

03 — Складена на постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;

04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;

05 — Складена у зв’язку з ліквідацією основних засобів за самостійним рішенням платника податку;

06 — Складена у зв’язку з переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих;

07 — Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України;

08 — Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

10 — Складена з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;

11 — Складена за щоденними підсумками операцій;

12 — Складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 10 цього Порядку);

13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;

14 — Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;

15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання.

В   інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Нова податкова накладна 2017

10. Проставляється умовний ІПН у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» :

«100000000000″ ( у разі  постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник«)

У разі якщо після постачання товарів/послуг покупцю — платнику податку відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, при цьому на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника податку, постачальник (продавець) складає податкову накладну на суму такого збільшення. У рядку «Отримувач (покупець)» такої податкової накладної зазначається «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000″, а у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини 01.

«200000000000″ (тип причини 12, у графі «Отримувач (покупець)» зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім’я, по батькові (далі — П. І. Б.) фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), отримувач коштів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильську АЕС, отримувач грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, така податкова накладна складається в електронній формі та видається за вибором отримувача (покупця) в один з таких способів: або надсилається в електронному вигляді; або надається у паперовому вигляді шляхом її друкування.

«300000000000″ (у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент)

«400000000000″ (у разі складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, в рядку «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.)

«500000000000″ (в разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку «Постачальник (продавець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані)

«600000000000″ (у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), відповідний тип причини

Заповнення податкової накладної 2017

відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 — Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 — Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності), у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України платник податку складає окремі зведені податкові накладні (в графі «Зведена податкова накладна» робиться помітка «X»), У такому самому порядку складається податкова накладна у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту).

14. Податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій  у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

15. Складання податкової накладної на суму  перевищення ціни придбання

постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг. У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

 

Заповнення податкової накладної

16. Таблична частина податкової накладної складається з двох розділів: А і Б

до розділу А податкової накладної (рядки І-Х) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку І зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість;

у рядках ІІ-IV зазначаються суми податку на додану вартість, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VІ;

у рядках V-IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.

не заповнюються рядки ІІ-ІХ у податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту «а» пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України

не заповнюються рядки VІІ-ІХ у разі складання зведених податкових накладних по умовному ІПН «600000000000″

не заповнюються рядки ІІ-VІІІ у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість

До розділу А податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі Х як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

 

До розділу Б податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

до графи 2 — вноситься номенклатура товарів/послуг (не може перевищувати 9999 позицій) :

 назва товару/послуги

«перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання»

«розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції»

у разі складання зведених податкових накладних по умовному коду ІПН «600000000000″ зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України;

 

 Графи 3.1, 3.3 податкової накладної заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг:

Коди в податковій накладній 2017

 до графи 3.1 вноситься код товару згідно з УКТ ЗЕД

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо). При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні позиції, підпозиції, категорії, підкатегорії відповідно до Закону України »Про Митний тариф України».

Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 Податкового кодексу України;

У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка «Х». Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару;

 до графи 3.3  вноситься код  послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП)

Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

 Графи 4 та 5 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

до граф 4 та 5 вноситься одиниця виміру товарів/послуг

до графи 4  вноситься:

-  умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку , зазначеної у КСПОВО

-  »грн» у разі складання зведених податкових накладних по умовному ІПН «600000000000″

-  умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах  (у разі відсутності позначення у КСПОВО)

до графи 5  вноситься

-  код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО

-  не заповнюється (якщо показник відсутній в КСПОВО)

до графи   6  вноситься кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

до графи   7 вноситься ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість (заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством)

до графи 8 вноситься  код ставки податку на додану вартість :

- 20   за основною ставкою

- 7     за ставкою 7 відсотків

- 901 експорт за нульовою ставкою

- 902  постачання на митній території України за нульовою ставкою

- 903  операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування

до графи 9 вноситься код пільги (у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ) :

- код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної

-  умовний код «99999999″ у разі здійснення пільгових операцій, які не внесені до вказаних довідників (у зв’язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, а у відведеному полі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування

до графи 10  вноситься :

-   обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ

- вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу у разі складання зведених податкових накладних по умовному ІПН «600000000000″

не заповнюються графи 3-10 у податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту «а» пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України

не заповнюються графи 3, 5-9 у разі складання зведених податкових накладних по умовному ІПН «600000000000″

у клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню  нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються

Заповнення податкової накладної 2017

Окремі податкові накладні складаються для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування

тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні.

у податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ»

 Окремі податкові накладні не складаються при операціях з постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна та/або ставка 7 відсотків. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи нижньої табличної частини.

Операції, що оподатковуються за нульовою, основною ставкою або ставкою 7 відсотків, відображаються в окремих рядках нижньої табличної частини податкової накладної.

 в додатку 1 до податкової накладної зазначається

- перелік (номенклатура) частково поставлених товарів у разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях

- вказується у графі 3.1 код товару згідно з УКТ ЗЕД або у графі 3.3 — код послуги згідно з ДКПП

 Зведена податкова накладна покупцям складається :

  у разі здійснення постачання товарів/послуг постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) (крім здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)

покупцям — платникам податку — не пізніше останнього дня місяця в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця

у разі якщо операції, визначені пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, мають безперервний або ритмічний характер постачання

покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в  якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

у разі складання зведеної податкової накладної в графі «Зведена податкова накладна» робиться помітка «X». У графі 2

Зведена податкова накладна 2017

зведеної податкової накладної зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг.

 не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної  відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг (крім визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)

зведені податкові накладні (крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України) не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс)

у разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Розрахунок коригування 2017

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників  складається :

 

 • у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної
 •  особами, визначеними відповідно до пункту 1 цього Порядку
 •  порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком
 • у розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни. У клітинках номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
 • у разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, у розрахунку коригування зазначаються виправлені дані
 • не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.

 

Реєстрація розрахунків коригування  в Єдиному реєстрі податкових накладних:

 

 • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
 • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю). З цією метою постачальник (продавець) складає у загальному порядку розрахунок коригування, у верхній лівій частині якого робить відповідну помітку «X», та надсилає його отримувачу (покупцю). Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб постачальника (продавця) та отримувача (покупця) на такий розрахунок коригування здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
 • Розрахунки коригування, складені платником податку до податкових накладних, що складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) — платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 01 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року на отримувача (покупця), — платнику податку, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) товарів/послуг.
 • розрахунок коригування, що складається до податкової накладної, яка була складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) таких послуг

  Реєстрація розрахунку коригування 2017

 • реєстрація розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) та отримувачем (покупцем) здійснюється на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України або обчислену відповідно до пункту 200-1.9 статті 200-1 Податкового кодексу України.
 • у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів/послуг у графі 4.1 розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД або у графі 4.3 — код таких послуг згідно з ДКПП.
 • показники у графах 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 8, 9, 11-14 розрахунку коригування заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для податкових накладних.
 • у графі 8 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.
 • у графі 9 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *